string-format

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 216

قالب بندی رشته یا String formatting

تا کنون، برای ترکیب رشته ها و غیر رشته ها در پایتون، غیر رشته ها را به رشته تبدیل کرده و آنها را به هم اضافه کرده اید. قالب بندی رشته (یا string formatting) یک راه قوی تر برای غیر رشته ها ،درون رشته ها را می سازد. قالب بندی رشته با استفاده از روش های فرمت رشته ،برای جایگزینی تعدادی از استدلال ها در رشته است. مثال:

# string formatting
nums = [4, 5, 6]
msg = "Numbers: {0} {1} {2}". format(nums[0], nums[1], nums[2])
print(msg)

خروجی:

>>>
Numbers: 4 5 6
>>>

نکته:هر استدلال تابع فرمت در رشته در موقعیت متناظر قرار می گیرد، که با استفاده از جفت های مجزا {} مشخص می شود. قالب بندی رشته نیز با استدلال های نامگذاری انجام می شود. مثال:

a = "{x}, {y}".format(x=5, y=12)
print(a)

خروجی:

>>>
5, 12
>>>