متغیر ها یا Variables

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 394

متغیر ها (variables )

در بسیاری از زبانهای برنامه نویسی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و Python استثنا نیست. یک متغیر به شما امکان می دهد یک مقدار را با اختصاص آن به یک نام ذخیره کنید، که می تواند برای ارجاع به مقدار بعد در برنامه استفاده شود. برای اختصاص یک متغیر، از علامت تساوی استفاده کنید. بر خلاف بسیاری از خطوط کد که تاکنون بررسی کرده ایم، هیچ خروجی در کنسول Python تولید نمی شود.

>>> x = 7
>>> print(x)
7
>>> print(x + 3)
10
>>> print(x)
7

متغیرها را می توان به عنوان چندین مرتبه مجددا تعیین کرد تا ارزش خود را تغییر دهند. در پایتون، متغیرها انواع خاصی ندارند، بنابراین شما می توانید یک رشته را به یک متغیر اختصاص دهید، و بعد یک متغیر صحیح را به همان متغیر اختصاص دهید.

>>> x = 123.456
>>> print(x)
123.456
>>> x = "This is a string"
>>> print(x + "!")
This is a string!

محدودیت های خاصی در رابطه با کاراکترهایی که ممکن است در نام متغیرهای پایتون استفاده شوند، اعمال می شود. تنها کاراکترهایی که مجاز هستند عبارتند از حروف، اعداد و زیرین خط. همچنین نمیتوانند با اعداد شروع شوند. عدم پیروی از این قوانین باعث اشتباهات می شود.

>>> this_is_a_normal_name = 7

>>> 123abc = 7
SyntaxError: invalid syntax

>>> spaces are not allowed
SyntaxError: invalid syntax

تلاش برای ارجاع به یک متغیر که به دلیل یک خطا اختصاص نداده اید. شما می توانید بیانیه del برای حذف یک متغیر استفاده کنید، یعنی مرجع از نام به مقدار پاک شده است، و تلاش برای استفاده از متغیر باعث خطایی می شود. متغیرهای حذف شده را می توان بعدا به صورت عادی تغییر داد.

>>> foo = "a string"
>>> foo
'a string'
>>> bar
NameError: name 'bar' is not defined
>>> del foo
>>> foo
NameError: name 'foo' is not defined

شما همچنین می توانید از متغیر ورودی کاربر استفاده کنید.

>>> foo = input("Enter a number: ")
Enter a number: 7
>>> print(foo)
7

نکته:متغیرهای foo و bar به عنوان متغیرهای فراشناختی نامیده می شوند، به این معنی که آنها به عنوان نمایشگرهایی در کد مثال زده شده برای نشان دادن چیزی استفاده می شوند.

اپراتور ها در محل (in-place operators)

اپراتورها در محل به شما اجازه می دهند کد را مانند 'x = x + 3' بنویسید، منتهی به شکلی خلاصه تر و با جایگیری کم تر به صورت 'x=+3'. هرچند که این حالت درباره بقیه اپراتور هایی همچون -، *، / و٪ نیز ممکن است.

>>> x = 2
>>> print(x)
2
>>> x += 3
>>> print(x)
5

این اپراتورها را می توان در مدل هایی غیر از اعداد نیز استفاده کرد، مانند رشته ها.

>>> x = "spam"
>>> print(x)
spam

>>> x += "eggs"
>>> print(x)
spameggs

تغییر نوع (type conversion)

در پایتون، عملیات خاصی را با توجه به تیپ و نوع متغیر به صورت مختلف انجام می دهد. به عنوان مثال، شما نمی توانید دو رشته شامل اعداد 2 و 3 را برای تولید عدد صحیح 5 اضافه کنید، زیرا عملیاتی که روی رشته ها انجام می شود در نتیجه 23 را ایجاد می کند. راه حل این نوع مشکلات تبدیل نوع متغیر است. در این مثال، شما از تابع int استفاده می کنید.

>>> "2" + "3"
'23'
>>> int("2") + int("3")
5

مثال دیگری در زیر آمده از تبدیل نوع متغیر ورودی کاربر (که یک رشته است) به اعداد (عدد صحیح یا شناور)، برای انجام عملیات محاسبات عددی استفاده می کند.

>>> float(input("Enter a number: ")) + float(input("Enter another number: "))
Enter a number: 40
Enter another number: 2
42.0