شروع برنامه نویسی

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 491

hello world!

مثل همیشه و طبق عادت شروع هر برنامه نویسی می خواهیم اولین برنامه را با نوشتن Hello world! در خروجی آغاز کنیم. در پایتون، ما از دستور print برای خروجی متن استفاده می کنیم:

>>> print('Hello world!')
Hello world!

تبریک میگم شما اولین دستور و اولین برنامه خود را نوشتید. (خسته نباشید!! تازه شروع شد) Print می تواند برای خروج چند خط متن نیز استفاده شود. مثلا:

>>> print('Hello world!')
Hello world!
>>> print('Hello world!')
Hello world!
>>> print('Spam and eggs...')
Spam and eggs...

محاسبات ریاضی پایتون توانایی انجام محاسبات را دارد. یک محاسبه را به طور مستقیم به کنسول پایتون وارد کنید، و پاسخ را به شما نشان خواهد داد. برای مثال نحوه محاسبه جمع و تفریق به شکل زیر است.

>>> 2 + 2
4
>>> 5 + 4 - 3
6

نکته: فضاهای اطراف علائم جمع و تفریق در اینجا اختیاری هستند (کد بدون آنها کار می کند)، اما این کار خواندن را آسان تر می کند. پایتون همچنین ضرب و تقسیم را انجام می دهد، با استفاده از یک *برای نشان دادن ضرب و یک / برای نشان دادن تقسیم. برای تعیین اولویت های عملیاتی از پرانتز استفاده کنید.

>>> 2 * (3 + 4)
14
>>> 10 / 2
5.0

علامت منفی نشان دهنده یک عدد منفی است. عملیات بر روی اعداد منفی همانند اعداد مثبت نیز انجام میگیرد.

>>> -7
-7
>>> (-7 + 2) * (-4)
20

نکته: علائم مثبت همچنین می تواند در مقابل اعداد قرار داده شود، اما این هیچ تاثیری ندارد و بیشتر برای تاکید بر این که عدد مثبت است صورت میگیرد تا خوانایی کد را افزایش دهد. تقسیم بر صفر در پایتون یک خطا را ایجاد می کند، زیرا هیچ پاسخی نمی تواند داشته باشد.

>>> 11 / 0
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in 
ZeroDivisionError: division by zero

نکته: در پایتون، آخرین خط یک پیام خطا نوع خطا را نشان می دهد. پیام های خطا را با دقت بخوانید، زیرا اغلب به شما می گوید که چگونه یک برنامه را رفع خطا کنید! Float در پایتون برای نشان دادن اعدادی که عدد صحیح نیستند استفاده می شود. برخی از نمونه هایی از اعداد که به صورت float نمایش داده می شوند 0.5 و -7.8237591 هستند. آنها می توانند به طور مستقیم با وارد کردن یک عدد با یک نقطه اعشار و یا با استفاده از عملیات مانند تقسیم بر عدد صحیح ایجاد شوند.( صفرهای اضافی در انتهای شماره نادیده گرفته می شوند.)

>>> 3/4
0.75
>>> 9.8765000
9.8765

نکته: کامپیتور ها نیز نمی توانند همانند انسان جواب کامل به بعضی عملایت هایی که به اعداد غیر صحیح خطم می شوند بدهند به عنوان مثال 1/3 جوابی مانند 0.333333 تا بی نهایت را تولید خواهد کرد که منجر به ایجاد خطا در سیستم خواهند شد. اعداد تقریبی Float (غیر صحیح) همانطور که قبلا دیدید، تقسیم هر دو عدد صحیح، یک غیر صحیح تولید می کند. این اعداد همچنین با اجرای یک عملیات روی دو غیر صحیح دیگر یا یک غیر صحیح و یک عدد صحیح نیز تولید می شوند.

>>> 8 / 2
4.0
>>> 6 * 7.0
42.0
>>> 4 + 1.65
5.65

نکته: اعداد غیر صحیح را می توان به یک عدد صحیح اضافه کرد، زیرا پایتون به طور معمول یک عدد صحیح را به یک غیر صحیح تبدیل می کند. با این حال، این تبدیل ضمنی، استثنایی است و نه قاعده در پایتون - معمولا اگر شما بخواهید روی آنها عملی انجام دهید، باید مقادیر را دستی تبدیل کنید. علاوه بر جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم، پایتون همچنین از انعطاف پذیری پشتیبانی می کند که افزایش یک عددبه توان و یا قوه دیگر است. این عملیات با استفاده از دو ستاره (**) انجام می شود.

>>> 2**5
32
>>> 9 ** (1/2)
3.0

دیگر عملیات ریاضی برای تعیین سهم و باقیمانده تقسیم، به ترتیب از بخش طبقه و اپراتورهای مدول استفاده کنید. تقسیم طبقه با استفاده از // انجام می شود. عملگر باقیمانده با یک نماد (٪) انجام می شود. این اپراتورها را می توان با هر دو عدد غیر صحیح و عدد صحیح مورد استفاده قرار داد. این کد نشان می دهد که 6 به 20 بار سه بار می رود و باقی مانده زمانی که 1.25 به 0.5 تقسیم می شود 0.25 است.

>>> 20 // 6
3
>>> 1.25 % 0.5
0.25