توابع بولین و مقایسه

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 406

توابع بولین و مقایسه

از دیگر انواع مقادیر در پایتون نوع و توابع بولین است. دو ارزش بولی وجود دارد: درست و نادرست(True or False). که می توانند با مقایسه مقادیر ایجاد شوند، به عنوان مثال با استفاده از اپراتور برابر.(==)

>>> my_boolean = True
>>> my_boolean
True

>>> 2 == 3
False
>>> "hello" == "hello"
True

نکته: به یاد داشته باشید که تساوی دوگانه (==) برای مقایسه کردن این مقادیر است و تنها در صورتی که می خواهیم به متغیر ها مقدار دهی کنیم از علامت تک تساوی (=) استفاده می کنیم. نوع دیگری از علائم مقایسه بین دو مقدار نابرابری است(=!) که برای مقایسه در صورت نابرابر بودن در نظر گرفته می شود. در صورتی که دو مقدار نا برابر باشند، مقدار True و در صورتی که برابر باشند مقدار False را بر می گرداند.

>>> 1 != 1
False
>>> "eleven" != "seven"
True
>>> 2 != 10
True

مقایسه بزرگتر کوچکتر

در پایتون علائمی نیز وجود دارند که برای تشخیص بزرگتر بودن یک عدد و یا کوچک بودنش نسبت به عدد دیگر را نیز بررسی می کند. برای تشخیص بزرگتر و یا کوچک بودن از علائم > و < استفاده می شود.

>>> 7 > 5
True
>>> 10 < 10
False

همچنین علائم دیگری برای تکمیل کردن این مقایسه در حالت تساوی و یا بزرگتر و بلعکس نیز وجود دارد.

>>> 7 <= 8 
True 
>>> 9 >= 9.0
True