کامنت گذاری در پایتون

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 297

نظرات حاوی نکات مربوط به کد مورد استفاده برای درک بهتر آن است. آنها بر نحوه اجرا کد تاثیر نمی گذارد. در پایتون، یک نظر با قرار دادن یک octothorpe ایجاد می شود (در غیر این صورت به عنوان علامت شمارشی یا علامت هش: # نام برده می شود). تمام متن پس از آن در آن خط نادیده گرفته می شود. مثلا:

x = 365
y = 7
# this is a comment

print(x % y) # find the remainder
# print (x // y)
# another comment

خروجی:

>>>
1
>>>

نکته:پایتون نظر چند منظوره عمومی ندارد، همانطور که زبان های برنامه نویسی مانند C. Docstrings (رشته های مستند سازی) هدف مشترکی را در ایجاد نظرات ارائه می دهند، زیرا آنها برای توضیح کد طراحی شده اند. به عنوان مثال:

def shout(word):
  """
  Print a word with an
  exclamation mark following it.
  """
  print(word + "!")
    
shout("spam")

خروجی:

>>>
spam!
>>>

نکته:بر خلاف نظرات متعارف، دایرکتوری ها در طول زمان اجرای برنامه حفظ می شوند. این موضوع به برنامه نویس برای بازبینی این نظرات در زمان اجرا کمک شایانی خواهد کرد.