منطق های بولین

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 494

منطق بولین

منطق بولین برای ساخت شرط های دارای if پیچیده تر که بر روی بیش از یک شرط تاکید دارد استفاده می شود. منطق های بولین در پایتون شامل and ، or و not می باشد. اپراتور and دو مقدار را گرفته و پاسخ True را زمانی می سازد که شرط ها،هر دو صحیح باشند. در غیر اینصورت Flase را نشان خواهد داد.

>>> 1 == 1 and 2 == 2
True
>>> 1 == 1 and 2 == 3
False
>>> 1 != 1 and 2 == 2
False
>>> 2 < 1 and 3 >  6
False

اپراتور or نیز دو مقدار شرطی را گرفته و True را زمانی را نشان می دهد که هر یک از شرط های تعیین شده صحیح باشد و تنها در صورتی که هر دو شرط نا صحیح باشند False را نشان خواهد داد.

>>> 1 == 1 or 2 == 2
True
>>> 1 == 1 or 2 == 3
True
>>> 1 != 1 or 2 == 2
True
>>> 2 < 1 or 3 >  6
False

اپراتور not بر خلاف دیگر اپراتور ها تنها یک شرط را بررسی کرده و پاسخ را برعکس پاسخ خواهد داد. به عنوان مثال در صورتی که پاسخ مسئله ای True باشد آن را به False تغییر داده و پاسخ می دهد.

>>> not 1 == 1
False
>>> not 1 > 7
True

اولویت اپراتور ها

اولویت اپراتور ها در تمام زبان های برنامه نویسی از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع ایده اولیت اپراتور ها از محاسبات ریاضی نشأت می گیرد به طوری که هم مسائل ریاضی و هم اپراتور های برنامه نویسی را شامل می شود. قطعه کد زیر نسبت اولویت تساوی == را به دیگران نشان می دهد.

>>> False == False or True
True
>>> False == (False or True)
False
>>> (False == False) or True
True

لیست زیر نسبت اولویت اپراتور های پایتون از بالترین تا پایین ترین را نشان می دهد.

 

جدول اولویت ها

لیست زیر نسبت اولویت اپراتور های پایتون از بالاترین تا پایین ترین را نشان می دهد.

 

توضیحات اپراتور
اپراتور توان **
علائم اعداد مثبت و منفی و متمم ~ + -
ضرب ، تقسیم ، باقیمانده و مقسوم علیه صحیح * / % //
جمع و تفریق + -
شیفت به سمت راست و چپ >> <<
به روش بیتی and &
در حالت عادی و بیتی or ^ |
علائم کوچکتر و بزرگتر و تساوی <= < > >=
علائم های بررسی تسوای <> == !=
اپراتور های جایگاهی = %= /= //= -= += *= **=
اپراتور هویت is is not
اپراتور عضویت in not in
اپراتور منطقی not and or