ماژول در پایتون

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 343

ماژول ها Modules

ماژول در پایتون قطعاتی از کد هستند که افراد دیگر برای انجام وظایف مشترک مانند تولید اعداد تصادفی، انجام عملیات ریاضی و غیره نوشته اند. راه اصلی برای استفاده از یک ماژول، افزودن import module_name در بالای کد خود است و سپس با استفاده از module_name.var برای دسترسی به توابع و مقادیر با نام var در ماژول است. به عنوان مثال، در مثال زیر از ماژول random برای تولید اعداد تصادفی استفاده می کند:

import random

for i in range(5):
   value = random.randint(1, 6)
   print(value)

خروجی:

>>>
2
3
6
5
4
>>>

نکته:کد از تابع randint تعریف شده در ماژول تصادفی برای چاپ 5 عدد تصادفی در محدوده 1 تا 6 استفاده می کند. نوع دیگری از حالت import وجود دارد و برای زمانی است که شما می خواهید یک تابع خاص از ماژول را مورد استفاده قرار دهید. مدل استفاده آن به شکل from module_name import var خواهد بود که var تابع داخل ماژول را مشخص می کند.

from math import pi

print(pi)

خروجی:

>>>
3.141592653589793
>>>

همچنین می توانید از comma باری جدا سازی توابع بهره ببرید.

from math import pi, sqrt

نکته:* همه اشیا را از یک ماژول وارد می کند. به عنوان مثال:from math import * این کار توصیه شده است، زیرا متغیرها را در کد خود با متغیرهای موجود در ماژول خارجی اشتباه می گیرد. تلاش برای وارد کردن یک ماژول که در دسترس نیست، باعث ایجاد کردن خطا می شود.

import some_module

خروجی:

>>>
ImportError: No module named 'some_module'
>>>

شما می توانید یک ماژول یا یک شی را تحت نام دیگری با استفاده از کلمه کلیدی وارد کنید. این عمدتا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک ماژول یا یک شیء دارای نام طولانی یا گیج کننده است. مثلا:

from math import sqrt as square_root
print(square_root(100))

خروجی:

>>>
10.0
>>>