raising exception

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 267

شما می توانید exception ها را با استفاده از دستور raise فرا خوانی کنید.

print(1)
raise ValueError
print(2)

خروجی:

>>>
1
ValueError
>>>

نکته:شما باید نوع استثنا یا Exception را مشخص کنید. Exception ها را می توان با استدلال هایی مطرح کرد که جزئیات آنها را در بر می گیرد. مثلا:

name = "123"
raise NameError("Invalid name!")

خروجی:

>>>
NameError: Invalid name!
>>>

در بلوک Except ، بیانیه Raise می تواند بدون استدلال مورد استفاده قرار گیرد تا هر استثنائی را دوباره ایجاد کند. مثلا:

try:
   num = 5 / 0
except:
   print("An error occurred")
   raise

خروجی:

>>>
An error occurred

ZeroDivisionError: division by zero
>>>