عملیات ها در لیست

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 332

عملیات ها در لیست

جایگزین کردن:

یک آیتم در جایگاه خاصی را می توان مقدارش را تغییر داد.

nums = [7, 7, 7, 7, 7]
nums[2] = 5
print(nums)

خروجی:

>>>
[7, 7, 5, 7, 7]
>>>
جمع و چند برابر کردن:

لیست ها می توانند در پایتون به یکدیگر اضافه و یا ضرب شوند. برای مثال:

nums = [1, 2, 3]
print(nums + [4, 5, 6])
print(nums * 3)

خروجی:

>>>
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
>>>

نکته:لیست ها و رشته ها به روش های مختلفی مشابه هستند - رشته ها را می توان به عنوان لیست کاراکترهایی که قابل تغییر نیستند، در نظر بگیریم.

بودن یا نبودن:( مسئله کدومه؟!؟)

برای بررسی اینکه آیا یک آیتم در لیست است، از اپراتور in میتواند استفاده شود. اگر عنصر یک یا چند بار در لیست نمایش داده شود True، و در صورت نبودن مقدار False بر خواهد گشت.

words = ["spam", "egg", "spam", "sausage"]
print("spam" in words)
print("egg" in words)
print("tomato" in words)

خروجی:

>>>
True
True
False
>>>

نکته:اپراتور in در واقع می تواند بر پی بردن به اینکه یک رشته در واقع زیر مجموعه یک رشته دیگر است یا نه نیز استفاده شود. برای بررسی اینکه آیا یک مورد در لیست نیست، شما می توانید از اپراتور not در یکی از روش های زیر استفاده کنید:

nums = [1, 2, 3]
print(not 4 in nums)
print(4 not in nums)
print(not 3 in nums)
print(3 not in nums)

خروجی:

>>>
True
True
False
False
>>>