range

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 291

تابع range

تابع range و یا دامنه یک لیست پیوندی از اعداد درست می کند. کد زیر یک لیست شامل تمام اعداد صحیح، تا 10 را تولید می کند.

numbers = list(range(10))
print(numbers)

خروجی:

>>>
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>>

نکته: صدا کردن تابع list اجباریست چرا که Range به تنهایی یک شی و آیتم را خواهد ساخت. و همچنین می بایستی به لیست تبدیل شود تا بتوان نشانش داد. اگر لیست با یک آرگومان صدا زده شود به صورت پیش فرض از 0 تا آن بازه را در نظر می گیرد. و در صورتی که از دو آرگومان تشکیل شود بازه میانی آن دو را نشان خواهد داد. البته به صورت n تا n-1 خواهد بود.

numbers = list(range(3, 8))
print(numbers)

print(range(20) == range(0, 20))

خروجی:

>>>
[3, 4, 5, 6, 7]

True
>>>

Range می تواند یک استدلال سوم داشته باشد که فاصله بازه تولید شده را تعیین می کند. این استدلال سوم باید یک عدد صحیح باشد.

numbers = list(range(5, 20, 2))
print(numbers)

خروجی:

>>>
[5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
>>>