none

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/03
  • تعداد بازدید: 283

استفاده از None در پایتون

None برای نشان دادن عدم وجود یک مقدار استفاده می شود. این در زبان های دیگر برنامه نویسی مشابه است. مانند دیگر مقادیر خالی مانند 0، [] و رشته خالی، زمانی که به یک متغیر بولی تبدیل می شود false خواهد بود. هنگامی که در کنسول Python وارد شدید، به عنوان رشته خالی نمایش داده می شود.

>>> None == None
True
>>> None
>>> print(None)
None
>>>

None در واقع توسط هر تابعی که به عنوان مقدار بازگردانده می شود که هیچ چیزی برای برگرداندن ندارد.

def some_func():
   print("Hi!")

var = some_func()
print(var)

خروجی:

>>>
Hi!
None
>>>