IN و NOT IN در گذاره ها

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/05
  • تعداد بازدید: 171

اپراتور IN

وقتی می خواهید یک ستون را با بیش از یک مقدار مقایسه کنید ، عملگر IN استفاده می شود.

به عنوان مثال ، ممکن است لازم باشد همه مشتریان را از نیویورک ، لس آنجلس و شیکاگو انتخاب کنید.
با شرط OR ، SQL شما به این شکل است:

SELECT * FROM customers 
WHERE City = 'New York'
OR City = 'Los Angeles'
OR City = 'Chicago';

خروجی:

نکته:وقتی می خواهید یک ستون را با بیش از یک مقدار مقایسه کنید ، عملگر IN استفاده می شود.

اپراتور IN

شما می توانید به جای چندین شرط OR ، با یک شرایط IN به نتیجه مشابه برسید:

SELECT * FROM customers 
WHERE City IN ('New York', 'Los Angeles', 'Chicago');

خروجی:

نکته: به استفاده از پرانتز در syntax توجه کنید.

اپراتور NOT IN

عملگر NOT IN به شما امکان می دهد لیستی از مقادیر خاص را از مجموعه نتایج حذف کنید.

اگر ما در جستجوی قبلی خود کلمه کلیدی NOT را قبل از IN اضافه کنیم ، مشتریانی که در آن شهرها زندگی می کنند مستثنی می شوند:
 

SELECT * FROM customers 
WHERE City NOT IN ('New York', 'Los Angeles', 'Chicago');

خروجی:

نکته: عملگر NOT IN به شما امکان می دهد لیستی از مقادیر خاص را از مجموعه نتایج حذف کنید.