استفاده از SELECT

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/05
  • تعداد بازدید: 226

دستورات پایه SQL

 SHOW SQL

دستور SHOW SQL  اطلاعات موجود در پایگاه داده و جداول آن را نمایش می دهد. این ابزار مفید به شما امکان می دهد مطالب پایگاه داده خود را پیگیری کرده و ساختار جداول خود را بررسی کنید.
به عنوان مثال ، دستور SHOW DATABASES پایگاه های داده مدیریت شده توسط سرور را لیست می کند.

قطعه کد:

SHOW SQL

قطعه کد:

SHOW DATABASES

 

نمایش جداول

از دستور SHOW TABLES برای نمایش تمام جداول موجود در پایگاه داده استفاده می شود.

قطعه کد:

SHOW TABLES

خروجی:

نکته: به عنوان مثال ، ما یک پایگاه داده ایجاد کرده ایم ، my_database ، با جدولی به نام مشتری.

SHOW COLUMNS

SHOW COLUMNS اطلاعات مربوط به ستون ها را در یک جدول مشخص نشان می دهد.

مثال در زیر، ستون های جدول مشتریان ما را نمایش می دهد:

SHOW COLUMNS FROM customers

 خروجی:

SHOW COLUMNS مقادیر زیر را برای هر ستون جدول نشان می دهد:

  • FIELD : نام ستون
  • TYPE : نوع داده ستون
  • KEY : نمایه شدن ستون را نشان می دهد
  • DEFAULT : مقدار پیش فرض اختصاص داده شده به ستون
  • EXTRA : ممکن است حاوی هرگونه اطلاعات اضافی باشد که در مورد یک ستون موجود است

نکته: ستون های جدول مشتریان نیز با استفاده از ابزار ایجاد شده اند.

بیانیه SELECT

از عبارت SELECT برای انتخاب داده ها از یک پایگاه داده استفاده می شود. نتیجه در جدول نتیجه ذخیره می شود ، که به آن مجموعه نتیجه گفته می شود. یک کوئری ممکن است اطلاعات را از ستونهای انتخاب شده یا از همه ستونهای جدول بازیابی کند. برای ایجاد یک کوئری  ساده SELECT ، نام جدول و ستون و یا جداول و ستون هایشان مورد نیاز است.

نحوه نوشتن بیانیه SQL SELECT:

SELECT column_list FROM table_name

 

  • column_list:  شامل یک یا چند ستون است که داده ها از آنها بازیابی می شود
  • table_name :  نام جدولی است که اطلاعات از آن بازیابی می شود

در زیر داده های جدول مشتریان ما آورده شده است:

کوئری  زیر FirstName را از جدول مشتریان انتخاب می کند:

SELECT FirstName FROM customers

خروجی:

نکته: یک عبارت SELECT صفر یا چند ردیف را از یک یا چند جدول پایگاه داده بازیابی می کند.