ساخت برچسب یا label

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: 1402/06/20
 • تعداد بازدید: 666

در این قسمت می خواهیم نوشته ای را در صفحه درج کنیم به شکلی که در داخل صفحه در طرح های متفاوت قابل نمایش باشد. ساده ترین حالتی که می توان برای شروع برنامه نویسی گرافیکی انجام داد درج نوشته ها هستش که به خوبی در این قسمت پوشش خواهیم داد. در نظر داشته باشید که در برنامه نویسی گرافیکی با tkinter 2 راه ایجاد Alignment ها و جایگذاری المان ها در صفحه را خواهیم داشت که در قسمت های جلو تر به خوبی این موضوع را باز خواهیم کرد، پس در حال حاضر نگران ظاهر نباشید و به یادگیری کلیات بپردازید تا هرچه به انتها نزدیکتر می شوید بتوانید تمامی المان هایی را که می خواهید ایجاد کنید را تصور کنید. خوب با یک مثال ساده شروع می کنیم. برای ایحاد یک برچسب در صفحه از تابع label استفاده می کنیم، به طوری که دو آرگومان ورودی خواهد داشت که اولی پنجره ای خواهد بود که می خواهیم در آن این برچسب را ایجاد کنیم و دومی آپشن هایی هایی هستش که می خواهیم برای این کلید در نظر بگیریم که شامل موارد گرافیکی و عملکرد ها خواهد بود. کد نمونه:

# Function Example

#importing modules
from tkinter import *
#making a window instance
window = Tk()
#creating a title for window
window.title("icc-aria gui app")
#making a label inside the window 
Label(window,text="Hello ARIA Students").pack()
#making a loop for the window to run
window.mainloop()
# OOP Example

# importing tkinter modules
from tkinter import Tk,Label

# inherianceing from Tk module and initializing the Tk class for creating object
class App(Tk):
  def __init__(self):
    Tk.__init__(self)
    self.title("icc-aria gui app")
    #making a label inside the window 
    Label(self,text="Hello ARIA Students").pack()

# creating the object of app for tk main window
if __name__ == "__main__":
  app = App()
  app.mainloop()

 

نمونه خروجی:

اما اگر بخواهید در تعداد و یا قابلیت های متفاوت این کار را انجام دهید چی؟ به راحتی می توانید با استفاده از آپشن های مختلف تغییرات لازم را ایجاد کنید چند نمونه را برای شما ذکر می کنیم، که شامل تغییر سایز و فونت و رنگ خواهد بود. کد نمونه:

# Function Example

#importing modules
from tkinter import *
#making a window instance
window = Tk()
#creating a title for window
window.title("icc-aria gui app")
#making a label inside the window with tahoma font
Label(window,text="ICC-Aria example text",font="Tahoma").pack()
#making a label inside the window with tahoma font and size 18
Label(window,text="ICC-Aria example text",font=("Tahoma",18)).pack()
#making a label inside the window with red text colors
Label(window,text="ICC-Aria example text",foreground="red").pack()
#making a label inside the window with blue background and white text colors
Label(window,text="ICC-Aria example text",background="blue",fg="white").pack()
#making a loop for the window to run
window.mainloop()
# OOP Example

# importing tkinter modules
from tkinter import Tk,Label

# inherianceing from Tk module and initializing the Tk class for creating object
class App(Tk):
  def __init__(self):
    Tk.__init__(self)
    self.title("icc-aria gui app")
    #making a label inside the window with tahoma font
    Label(self,text="ICC-Aria example text",font="Tahoma").pack()
    #making a label inside the window with tahoma font and size 18
    Label(self,text="ICC-Aria example text",font=("Tahoma",18)).pack()
    #making a label inside the window with red text colors
    Label(self,text="ICC-Aria example text",foreground="red").pack()
    #making a label inside the window with blue background and white text colors
    Label(self,text="ICC-Aria example text",background="blue",fg="white").pack()

# creating the object of app for tk main window
if __name__ == "__main__":
  app = App()
  app.mainloop()

 

نمونه خروجی: