استفاده از کلید در عمل

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: 1402/06/20
 • تعداد بازدید: 733

در این قسمت سعی می کنیم تا یک عملیات بسیار ساده را طرح ریزی کنیم و برای کلید مورد استفاده قرار دهیم. که ابن عملیات شامل نمایش یک خروجی و اجرای یک تابع پس از اجرای کلید خواهد بود. نمونه کد:

# Function Example

#importing modules
from tkinter import *
#making a function for button clicked
def btn_pushed():
  print("clicked")
#making a window instance
window = Tk()
#creating a title for window
window.title("icc-aria gui app")
#making a label inside the window 
Label(window,text="Push the button to see the action").pack()
#making the button to do an action
Button(window,text="Click Me!",command=btn_pushed).pack()
#making a loop for the window to run
window.mainloop()
# OOP Example

# importing tkinter modules
from tkinter import Tk,Button,Label

# inherianceing from Tk module and initializing the Tk class for creating object
class App(Tk):
  def __init__(self):
    Tk.__init__(self)
    self.title("icc-aria gui app")
    #making a label inside the window 
    Label(self,text="Push the button to see the action").pack()
    #making the button to do an action
    Button(self,text="Click Me!",command=self.btn_pushed).pack()

  #making a function for button clicked
  def btn_pushed(self):
    print("clicked")

# creating the object of app for tk main window
if __name__ == "__main__":
  app = App()
  app.mainloop()

 

نمونه خروجی:

اما بهتره کمی کار رو مفهومی تر کنیم و به ازای هر بار کلیک بر روی کلید یک شمارنده را بر روی آن قرار دهیم که با هر بار کلیک یک مقدار به واحد اولیه آن اضافه و بر روی کلید مورد نظر نشان دهد. در واقع این کار با استفاده از یک تابع که به صورت مجزا بر روی تنظیمات کلید ساخته شده است عمل می کند و با هر بار کلیک عملیات مورد نظر را انجام می دهد.

# Function Example

#importing modules
from tkinter import *

#a variable to hold the counted times button pushed
counter = 0
#making a function for button clicked
def btn_pushed():
  #making changes to global variable of counter
  global counter
  counter +=1
  #changing the configuration of btn with every click
  btn.configure(text="Clicked Me {} time".format(counter))

#making a window instance
window = Tk()
#creating a title for window
window.title("icc-aria gui app")
#making a button inside the window 
btn = Button(window)
#configuring the button
btn.configure(text="Click Me",command=btn_pushed)
#packing the button to insert in window
btn.pack()

#making a loop for the window to run
window.mainloop()
# OOP Example

# importing tkinter modules
from tkinter import Tk,Button,Label

# inherianceing from Tk module and initializing the Tk class for creating object
class App(Tk):
  def __init__(self):
    Tk.__init__(self)
    self.title("icc-aria gui app")
    self.counter = 0
    #making a button inside the window 
    self.btn = Button(self)
    #configuring the button
    self.btn.configure(text="Click Me",command=self.btn_pushed)
    #packing the button to insert in window
    self.btn.pack()

  #making a function for button clicked
  def btn_pushed(self):
    self.counter +=1
    self.btn.configure(text="Clicked Me {} time".format(self.counter))

# creating the object of app for tk main window
if __name__ == "__main__":
  app = App()
  app.mainloop()

نکته: اگر دقت کنید در قسمت معرفی command ما تابع را بدون پرانتز قرار دادیم چون به صورت یک صفت بر روی کلید عمل خواهد کرد.

نمونه خروجی:


ثبت دیدگاه


نکته: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

دیدگاه کاربران (0)


هیچ دیدگاهی ثبت نشده است می توانید اولین نفر باشید