کار با path

  • مدرس: علی بیگدلی
  • تاریخ انتشار: 1402/05/04
  • تعداد بازدید: 226

این ماژول شامل برخی از توابع مفید بر روی path و یا آدرس دهی است. پارامترهای مسیر یا رشته یا بایت هستند. این توابع در اینجا برای اهداف مختلفی مانند ادغام ، عادی سازی و بازیابی نام مسیرها در پایتون استفاده می شود. همه این توابع یا فقط بایت یا فقط اشیا st رشته ای را به عنوان پارامترهای خود می پذیرند. اگر یک مسیر یا نام پرونده برگردانده شود ، نتیجه یک شی از همان نوع است. از آنجا که نسخه های مختلف سیستم عامل وجود دارد ، بنابراین چندین نسخه از این ماژول در کتابخانه استاندارد وجود دارد.
در زیر برخی از توابع ماژول OS آورده شده است.

os.path.basename

 برای بازگرداندن نام اصلی پرونده استفاده می شود. این تابع در اصل نام پرونده را از مسیر داده شده برمی گرداند.

# basename function
import os
out = os.path.basename("/baz/foo")
print(out)

خروجی:

'foo'

 os.path.dirname

برای برگرداندن نام فهرست از مسیر داده شده استفاده می شود. این تابع نام را از مسیر به جز نام مسیر برمی گرداند.

# dirname function
import os
out = os.path.dirname("/baz/foo")
print(out)

خروجی:

'/baz'

os.path.isabs

این مشخص می کند که مسیر مطلق است یا خیر. در سیستم یونیکس مسیر مطلق مسیر به معنای مسیر با اسلش (‘/’) و در ویندوز است که پس از خرد کردن یک حرف درایو بالقوه ، با اسلش (برگشت) شروع می شود.

# isabs function 
import os
out = os.path.isabs("/baz/foo")
print(out)

خروجی:

True

 os.path.isdir

این تابع مشخص می کند که مسیر یک دایرکتوری موجود است یا خیر.

# isdir function 
import os
out = os.path.isdir("C:\\Users")
print(out)

خروجی:

True

os.path.isfile

این عملکرد مشخص می کند که مسیر فایل موجود است یا خیر.

# isfile function 
import os
out = os.path.isfile("C:\\Users\foo.csv")
print(out)

خروجی:

True

os.path.normcase

این عملکرد حالت نام خانوادگی مشخص شده را عادی می کند. در سیستم های Unix و Mac OS X نام و نام خانوادگی را همانطور که هست برمی گرداند. اما در ویندوز مسیر را به حروف کوچک و جلو را به بک اسلش تبدیل می کند.

# normcase function in windows
import os
out = os.path.normcase("/BAz")
print(out)

خروجی:

'\\baz'

 os.path.normpath

این عملکرد نام های مسیر را با جمع کردن جداکننده های زائد و مراجع سطح بالا عادی می کند تا A // B ، A / B / ، A /./ B و A / foo /../ B همه A / B شوند. در ویندوز ، اسلش های جلو را به اسلش های عقب تبدیل می کند.

# normpath function in Unix
import os
out = os.path.normpath("foo/./bar")
print(out)

خروجی:

'foo/bar'