کار با ماژول os

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: 1402/05/04
 • تعداد بازدید: 388

ماژول OS  پایتون امکان ایجاد تعامل بین کاربر و سیستم عامل را فراهم می کند. که بسیاری از توابع مفید سیستم عامل را ارائه می دهد که برای انجام کارهای مبتنی بر سیستم عامل و به دست آوردن اطلاعات مربوط به سیستم عامل استفاده می شود.

OS تحت ماژول های استاندارد پایتون و به عبارتی پیشفرض است. این ماژول بر اساس عملکرد به شما امکان انتقال به سیستم عامل های مختلف را نیز می دهد.

ماژول os به ما اجازه می دهد تا با پرونده ها و دایرکتوری ها کار کنیم.برای کار با os ، باید ماژول os را وارد کنیم.برخی توابع در ماژول سیستم عامل وجود دارد که در زیر آورده شده است:

os.name()

این عملکرد نام ماژول سیستم عاملی را که وارد می کند ارائه می دهد.در حال حاضر ، "posix" ، "nt" ، "os2" ، "ce" ، "java" و "riscos" را ثبت می کند. به نمونه زیر توجه نمایید:

import os  
print(os.name)  

خروجی:

nt

os.mkdir()

از تابع این متد برای ایجاد پوشه جدید استفاده می شود. مثال زیر را در نظر بگیرید.یک دایرکتوری جدید را به مسیر موجود در آرگومان رشته ای از عملکرد در درایو D با نام پوشه newdir ایجاد می کند.

import os 
os.mkdir("d:\\newdir") 

os.getcwd()

این دایرکتوری فعلی پرونده (CWD) پرونده را برمی گرداند.

import os   
print(os.getcwd()) 

خروجی:

C:\Users\icc_aria\Desktop\ModuleOS

os.chdir()

ماژول os تابع chdir () را برای تغییر فهرست کار فعلی فراهم می کند.

import os 
os.chdir("d:\\") 

خروجی:

d:\\

os.rmdir()

تابع () rmdir فهرست مشخص شده را با یک مسیر مطلق یا مرتبط حذف می کند. ابتدا باید پوشه فعلی را تغییر داده و پوشه را حذف کنیم.

import os 
# It will throw a Permission error; that's why we have to change the current working directory. 
os.rmdir("d:\\newdir") 
os.chdir("..") 
os.rmdir("newdir") 

os.error()

تابع () os.error خطاهای سطح سیستم عامل را تعریف می کند. در صورت نام پرونده و مسیر نامعتبر یا غیرقابل دسترسی OSError را raise می کند.

import os 
 
try: 
  # If file does not exist, 
  # then it throw an IOError 
  filename = 'Python.txt' 
  f = open(filename, 'rU') 
  text = f.read() 
  f.close() 
 
# The Control jumps directly to here if 
# any lines throws IOError. 
except IOError: 
 
  # print(os.error) will <class 'OSError'> 
  print('Problem reading: ' + filename)   

خروجی:

Problem reading: Python.txt

os.popen()

این عملکرد در حقیقت خروجی قابل پردازش را به شکل متن در اختیار ما قرار میدهد.البته در این مورد برای کار با فایلی استفاده می شود.

import os   
fd = "python.txt"   
  
# popen() is similar to open()   
file = open(fd, 'w')   
file.write("This is awesome")   
file.close()   
file = open(fd, 'r')   
text = file.read()   
print(text)   
   
# popen() provides gateway and accesses the file directly   
file = os.popen(fd, 'w')   
file.write("This is awesome")   
# File not closed, shown in next function. 

خروجی:

This is awesome

os.close()

این تابع پرونده مرتبط را با شئ  fr می بندد.

import os   
fr = "Python1.txt"  
file = open(fr, 'r')   
text = file.read()   
print(text)   
os.close(file)  

 

os.rename()

با استفاده از تابع os.rename () می توان یک فایل یا فهرست را تغییر نام داد. اگر یک کاربر بتواند پرونده را تغییر دهد ، می تواند پرونده را تغییر نام دهد.

import os   
fd = "python.txt"  
os.rename(fd,'Python1.txt')   
 

 

os.access()

این تابع از uid / gid واقعی برای آزمایش اینکه آیا کاربر فراخواننده به مسیر دسترسی دارد ، استفاده می کند.

import os   
import sys  
  
path1 = os.access("Python.txt", os.F_OK)   
print("Exist path:", path1)   
   
# Checking access with os.R_OK   
path2 = os.access("Python.txt", os.R_OK)   
print("It access to read the file:", path2)   
   
# Checking access with os.W_OK   
path3 = os.access("Python.txt", os.W_OK)   
print("It access to write the file:", path3)   
   
# Checking access with os.X_OK   
path4 = os.access("Python.txt", os.X_OK)   
print("Check if path can be executed:", path4)  

خروجی:

Exist path: False
It access to read the file: False
It access to write the file: False
Check if path can be executed: False

os.sytem()

از این روش os برای اجرای یک دستور shell در برنامه پایتون استفاده می شود مانند اینکه در cmd هستید. به عنوان مثال ، بیایید یک دستور درخت را با استفاده از روش سیستم اجرا کنیم.

import os 
os.system('tree')

خروجی:

.
├── documentation
│  ├── learn.py
│  ├── requirements.txt
│  └── you.py
└── os.py
​
1 directory, 4 files
0