ایجاد جدول در PostgreSQL پایتون

 • مدرس: علی بیگدلی
 • تاریخ انتشار: 1402/05/05
 • تعداد بازدید: 200

ایجاد جدول

با استفاده از دستور CREATE TABLE می توانید جدول جدیدی را در پایگاه داده در PostgreSQL ایجاد کنید. در حین اجرای این مورد ، باید نام جدول ، نام ستون و انواع داده آنها را مشخص کنید.
در زیر دستور  CREATE TABLE در PostgreSQL را به شما نمایش می دهد.

CREATE TABLE table_name(
	  column1 datatype,
	  column2 datatype,
	  column3 datatype,
	  .....
	  columnN datatype,
	);

ایجاد جدول با استفاده از پایتون

برای ایجاد جدول با استفاده از python باید دستور CREATE TABLE را با استفاده از روش () cursor و متد execute در pyscopg2 اجرا کنید.

مثال زیر پایتون یک جدول با نام کارمند ایجاد می کند.

import psycopg2

# Establishing the connection
conn = psycopg2.connect(
database="mydb", user='postgres', password='password', host='127.0.0.1', port='5432'
)
# Creating a cursor object using the cursor() method
cursor = conn.cursor()

# Creating table as per requirement
sql = '''CREATE TABLE EMPLOYEE(
  FIRST_NAME CHAR(20) NOT NULL,
  LAST_NAME CHAR(20),
  AGE INT,
  GENDER CHAR(1),
  INCOME FLOAT
)'''
cursor.execute(sql)
print("Table created successfully........")

# Closing the connection
conn.close()

خروجی:

Table created successfully........